Kymenlaakson Sähkö-Seura ry
 

Kymenlaakson Sähkö-Seura ry:n säännöt

Hyväksytty 26. toukokuuta 1998


Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Sähkö-Seura ry, kotipaikka on Kotkan kaupunki ja toiminta-alue Etelä-Kymenlaakso.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Etelä-Kymenlaakson sähköalanammattihenkilöiden yhdyssiteenä, parantaa jäsenten yleistä ja ammatillista tietoutta sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys joko yksin tai yhteistoiminnassa muiden samaa tarkoitusperää ajavien yhteisöjen sekä talouselämän ja teollisuuden edustajien kanssa
 1. järjestää keskustelu, esitelmä-, kokous, näyttely ja juhlatilaisuuksia sekä retkeilyjä ja kurssitoimintaa.
 2. harjoittaa julkaisutoimintaa
Yhdistys ei ota osaa valtiolliseen toimintaan.


Toimintaansa tarvittavat varat yhdistys saa jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta, vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämällä maksullisia koulutustilaisuuksia Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sähköalalla toimiva henkilö. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää johtokunnan esityksestä yhdistyksen varsinainen kokous.


Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään jäsenen nimi, osoite sekä syntymäaika.


Jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen varsinainen kokous vuosittain määrää. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunnan esityksestä voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, eikä alistu yhdistyksen päätöksiin tai ei suorita jäsenmaksujaan.


Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Asioita hoitavana lainmukaisena elimenä on yhdistyksen johtokunta.

10§

Yhdistyksen varsinainen kokous, joka on yhdistyksen vuosikokous, pidetään vuosittain tammi-helmikuun aikana johtokunnan lähemmin määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, jos johtokunta niin päättää tai jos vähintäin 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Varsinaisesta kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ja ylimääräisestä kokouksesta vähintään neljä päivää ennen kokousta kiertokirjeellä tai kahdessa paikkakunnalla eniten leviävissä sanomalehdissä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa on ilmoitettava tärkeimmät käsiteltäväksi tulevat asiat. Asiasta, jonka yhdistyksen jäsen haluaa ottaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kymmentä päivää ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittavat virkailijat
 3. Esitetään johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 5. Vahvistetaan alkavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään niiden yhteydessä:
  • johtokunnan jäsenten ja yhdistyksen muiden toimihenkilöiden palkkioista sekä kokousedustajille suoritettavista matka- ja päivärahoista.
  • jäsenmaksun suuruus.
 6. Valitaan:
  • johtokunnan puheenjohtaja,
  • jäsenet erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle,
  • kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja,
  • yhdistyksen kokousedustajat
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat

12§

Yhdistyksen johtokunnan muodostavat yhdistyksen varsinaisen kokouksen valitsemat johtokunnan puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Viimeksimainituista on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat.

13§

Johtokunnan tehtäviä on:
 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset.
 2. Tehdä aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi.
 3. Päättää jäseniksi hyväksymisestä ja käsitellä eroilmoitukset.
 4. Valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle mainitut kokoukset.
 5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta.
 6. Päättää kaikista yhdistystä koskevista juoksevista asioista, joiden ratkaiseminen näiden sääntöjen ja lain mukaan ei kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

14§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, kun vähintäin kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintäin kolme johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne jätettävä tilintarkastajille viimeistään tammikuun 15 p:nä. Tilintarkastajain tulee viikon kuluessa siitä, kun he saivat tilit haltuunsa, suorittaa tilintarkastus ja antaa siitä kirjallinen lausunto.

15§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sihteerin kanssa yhdessä. Yhdistyksen johtokunta voi kuitenkin pankki- ja postiasioissa valtuuttaa toimihenkilöt yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

16§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahden peräkkäin pidetyn kokouksen yhtäpitävällä päätöksellä, jos 3/4 osanottajien äänestyksessä annetuista äänistä on muutosehdotusta kannattanut. Kokousten välillä tulee olla vähintäin 30 päivää.

17§

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 30 päivää, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintäin 3/4 äänten enemmistö. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisella tavalla, ja niiden käytöstä on päätettävä samoissa kahdessa kokouksessa, jossa päätös yhdistyksen purkamisesta tehtiin.

18§

Niissä asioissa joista ei näissä säännöissä ole määräystä, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä ja hyvää järjestötapaa.